Start

VEDLAB

Kontakt: Erik Danielsson/VEDLAB Adress: Box 178 79124 FALUN Telefon: O7O 34 OO 645 Epost: vedlab@vedlab.se

Vedartsanalyser för arkeologisk forskning och uppdragsverksamhet

OBS! Ny mejl.

Priser och kötider (Priser from 2018)
OBS! 20/5 - 26/6 2024 har jag inte möjlighet att ta prioriterade prover.


För nedanstående priser gäller att ett prov räknas som en provpåse kol eller ved. Ur denna analyserar jag 30 bitar (om det finns). Har det då framkommit mer än ett trädslag analyserar jag 10 bitar till per trädslag. I priset ingår också att jag plockar ut det material som med tanke på egenålder eller andra omständigheter lämpar sig bäst för datering. Förutom analyspriser tillkommer frakt/porto för återsändning av prover med rekomenderad post (vanligen 100 kronor).


Standard: Prov som analyseras i följd efter lista med beställda uppdrag. Väntetiden varierar under året. Ofta längre på hösten när många grävningar avslutats då den kan ligga på 1-2 månader.

Pris 800 kronor + moms/prov.


Prioriterat: Ibland är det extra bråttom. Prov i gräddfilen lovar jag tillbaka eller vidarebefordrade till 14C-lab inom 10 dagar (helgdagar medräknade). Tag gärna kontakt innan.

Pris 1280 kronor + moms/prov.


Lågprioriterat: Enstaka prov från lågbudgeterade forskningsprojekt, doktorander, hembygdsforskare mm. kan få mycket förmånligt pris. Kötiden kan bli längre. Diskutabelt men riktpris 100 kr + moms /prov Tag kontakt innan.


Sållning: För prover som måste sållas eller floteras för att få fram analyserbart material tillkommer 800 kr + moms /prov


Elden har varit följeslagare till människan under större delen av vår utveckling. Vi har eldat för värme, ljus, matlagning, hantverk, kult och samvaro. Spåren efter detta finns kvar i marken som rester av träkol. Kolets motståndskraft mot nedbrytning gör att det hör till det vanligaste fyndmaterialet vid arkeologiska utgrävningar.


En vedartsanalys innebär att man tar reda på vilket trädslag kolet eller veden kommer från och man utnyttjar på så sätt den informationspotential som finns i materialet. Resultatet kan sen användas för att höja precisionen vid 14C-datering, rekonstruktioner och till olika funktions- och miljöanalyser inom miljöarkeologin.

Skicka prover


Det går bra att skicka prover utan att föranmäla men om ni ringer eller mejlar först lägger jag in er i min kölista direkt. Själv skickar jag alltid prover med rekomenderad post eftersom de då går lättare att spåra om de skulle försvinna. Rekomenderad post går inte heller tillsammans med övrig post utan förhoppnigsvis lite skonsammare.

Som förpackning brukar vaderade kuvert duga bra.


Bifoga helst lite information om aktuell undersökning. Uppgifter om socken, Raä-nummer, typ av lämning som undersökts, preliminärdatering och uppgifter om vilken sorts anläggningar respektive  prov kommer från gör att min avrapportering kan bli betydligt fylligare och att jag har lättare att kommentera resultaten.


Ange om ni vill att era prov går i "prioriterat". Om inget anges analyseras de enligt "standard". (se Priser, väntetider). Prover skickas till:

Erik Danielsson/VEDLAB

Box 178

791 24 FALUN

Egenålder på trä och träkol.

 

I samband med 14C-dateringar så talar man ofta om provernas egenålder. Egenålder innebär att det material som man vill datera redan hade en ålder vid det tillfälle som man är intresserad av. Om man tex. vill datera en härd så vill man ju att dateringen ska gälla när härden eldades. Men det gör den sällan när man använder träkol. Dateringen man får gäller nämligen det ögonblick när koldioxiden genom fotosyntesen bands i trädets stärkelsemolekyler och senare vedceller. Det är då man så att säga nollställer 14C-uret och åren börjar ticka.

I en nyhuggen trädstam med låt säga 100 årsringar uppstår då situationen att den innersta årsringen som är äldst innehåller kolatomer där klockan har tickat i hundra år medan den yttersta årsringen innehåller kolatomer som bara har åldrats ett år.

Man kan inte säga att egenåldern för ett träd är si eller så många år. Däremot kan man säga att daterar man på träkol från tex en Tall så finns risken att en del av veden kan ha åldrats upp emot 400 år innan trädet avverkades och användes till bränsle i härden. Daterar man däremot på tex Hassel som inte blir mer än 60 år så finns inte heller risken att veden var äldre än så vid eldningstillfället.

 

Om man inte har tillgång till makrofossil eller annat material med garanterat låg egenålder får man ha egenåldern med i beräkningarna. Har man gjort en vedartsanalys på materialet före eller efter datering vet man vilka egenåldrar som veden kan ha haft vid tidpunkten för dess användning och man vet därför bättre vilka marginaler man får röra sig inom vid beräkning av den exakta åldern på proverna

Vid vedartsanalys före datering kan man dessutom många gånger också plocka ut material där risken för hög egenålder inte är så stor; arter som inte når så hög ålder i sig, kvistar* och ”ytterbitar” dvs. den yttersta biten mot bark med de senast anlagda årsringarna.

 

*Kvistar anläggs vid centrum på stammen av det träd eller gren de sitter på. De inkapslas därefter i stammen alltefter som den tillväxer (se på en vanlig bräda). Det går därför sällan att helt garantera att en kvist har låg egenålder. Den kan tvärtemot höra till de äldsta delarna på trädet om man har otur.

 

Vedartsanalysen kan förutom att öka precisionen vid dateringar dessutom ge information om bla resursutnyttjande och närmiljöns växtlighet.

Om Vedlab


Vedlab är en enskild firma och drivs av mig, Erik Danielsson, sedan 1995. Uppdragsgivare har varit länsmuseer, universitet, riksantikvarieämbetet med flera institutioner som bedriver arkeologisk uppdragsverksamhet.

Jag läste arkeologi och biologi vid Umeå Universitet under 1980-talet och kom redan då in på vedartsanalyser.  Jag har också i kortare perioder arbetat med fältarkeologi.